Pantum BM5100FDW
BP5100dw

BM5100FDW

BM5100FDW
BM5100FDW
BM5100FDW

BM5100FDW 4in1

ความเร็วในการสำเนาเอกสาร : 40 หน้าต่อนาที
ความละเอียด : 1200×1200 dpi
หน่วยประมวลผล : 1.2 GHz
มีหน่วยความจำขนาด : 512 MB
หน้าจอแสดงการทำงาน : 3.5″ touch screen

BM5100ADW

BM5100adw
BM5100adw
BM5100adw

BM5100ADW

ความเร็วในการสำเนาเอกสาร : 40 หน้าต่อนาที
ความละเอียด : 1200×1200 dpi
หน่วยประมวลผล : 1.2 GHz
มีหน่วยความจำขนาด : 512 MB
หน้าจอแสดงการทำงาน : 2-Line LCD

BP5100DW

BP5100DW
BP5100DW
BP5100DW

BP5100DW

ความเร็วในการพิมพ์ : 40 หน้าต่อนาที
ความละเอียด : 1200×1200 dpi
หน่วยประมวลผล : 1.2 GHz
มีหน่วยความจำขนาด : 512 MB
หน้าจอแสดงการทำงาน : 2-Line LCD

ความมันใจในการใช้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร

จากประสบการณ์ในการให้บริการของเรา ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ไปถึงอุปกรณ์ด้าน ไอที จากแบรนด์ชั้นนำของโลกสอดคล้องกับการให้บริการแบบ  one stop service  อย่างรวดเร็ว

สินค้าของเรา
การบริการของเรา
  • เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  • บริการ

Copyright 2024 © Friends OA Center LTD.

band (1)